ចូលរួមអបអរសាទរ ! និស្សិតខ្មែរ កញ្ញា ធន់ រិទ្ធិ សុីវយី ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងកម្មវិធី2020 Quiz On Korea

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់និស្សិតខ្មែរ កញ្ញា ធន់ រិទ្ធិ សុីវយី(Thon Rith Sivyi)ដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងកម្មវិធី2020 Quiz On Korea លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍(KBS TV)ដែលមានការចូលរួម១៨ប្រទេស។ កញ្ញាមកពីខេត្តបាត់ដំបង បច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei University, Bachelor in Material Science Engineering,GKS 2019 scholarship, South Korea។ យើង អស់គ្នាជាពិតជាមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពកញ្ញា ធន់ រិទ្ធិ សុីវយី ដែលបាននំាមកនូវកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ។