គួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់! ឪពុកម្ដាយធ្វេសប្រហែសបណ្ដាលអោយកូនរលាកទឹកក្ដៅពេញមុខ

សូមឪពុកម្ដាយទាំងអស់ដែលមានកូនតូចសូមកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះ ព្រោះវាអាចមានហេតុការដូចដែលបានឃើញខាងក្រោមនេះអញ្ចឺងឯង ឃើញហើយមានអារម្មណ៍ ថាគួរឲ្យសង្វេកចិត្តខ្លាំងណាស់ ក្មេងនៅតូចមិនដឹងថាគ្នាឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេ។

ហើយហេតុការណនេះវាក៏មិនមែនជាលើកទីមួយដែរ វាតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់ទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់បំផុតកុំឲ្យគ្រួសាររបស់យើងជួបរឿងយ៉ាងដូច្នេះដែរ​ នាំតែធ្វើអោយមានការខាតបង់ទាំងលុយកាកនិងពេលវេលារបស់យើងនោះទេ។