ជូនដំណឹង ! តម្លៃប្រេងសាំងត្រូវលក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ កក្កដា ដែលតម្លៃសាំងធម្មតា៣,០០០រៀល និងម៉ាស៊ូត….

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ៣,០០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ២,៧៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងនៅខាងក្រោម៖