នៅកំពង់ផែមួយ ក្នុងប្រទេសវៀតណាម មានកប៉ាល់ដឹកទំនិញ បានក្រឡាប់ និងទម្លាក់កុងតឺន័រចំនួន ២២គ្រឿង ចូលក្នុងទឹកដោយសារតែ…

នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ កប៉ាល់ ដឹកទំនិញបានក្រឡាប់និងទម្លាក់កុងតឺន័រចំនួន ២២គ្រឿងខណៈពេលកំពុងផ្ទុកនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅកំពង់ផែ Cai Mep-Thi Vai (TCTT) ប្រទេសវៀតណាម។ ជាលទ្ធផលកុងតឺន័រចំនួន២១ បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេនិងកុងតឺន័រចំនួន១ បានខូចខាតដោយសារការបុកនឹងកំពង់ផែ។

ក្រុមហ៊ុន Tan Miff ក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែញូវយ៉កបច្ចុប្បន្នកំពុងទាញកុងតឺន័រឡើងពីលើកំពង់ផែហើយ។ តាមព័ត៌មានបានអោយដឹងថាកុងតឺន័រទាំង២២ ត្រូវបាននាំចូលកប្បាស ដែលដឹកដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Maersk ទៅកាន់កំពង់ផែ Cai Mep-Thi Vai បន្ទាប់មកដឹកទំនិញទៅកំពង់ផែគោលដៅ Cat Lai

បន្ទាប់ពីជួយសង្គ្រោះ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្ចាស់អាជីវកម្មកំពង់ផែនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកំណត់ការខូចខាតនិងផែនការទូទាត់សំណងនិងដោះស្រាយឧប្បត្តិហេតុនេះ។