ដឹងការពិតហើយ យុត្តធម៏ពិតជាមាន !!! លោក វង្ស សុខា បាន មិនបាន​បោកយកលុយ​ពី​ ឈ្មោះ​ គឹម​ ចាន់​ស្នូ​ ចំនួន​ ១៣​ ម៉ឺន​ដុល្លារ​ ដូចការចោទប្រកាន់ទេ….

ភ្នំពេញ ៖ មុននេះ បន្តិច លោកវង្ស សុខា បាន លោក​ វង្ស​ សុខា​ សុំបំភ្លឺ​ ថា​ លោក​ មិនបាន​បោកយកលុយ​ពី​ ឈ្មោះ​ គឹម​ ចាន់​ស្នូ​ ចំនួន​ ១៣​ ម៉ឺន​ដុល្លារ​ ដូចការចោទប្រកាន់ទេ តាមរយះ ផេក លោក​ ពូ ផែង​ វណ្ណះ បាន សុំបំភ្លឺ​ យ៉ាងច្បាស់ ថា ៉លោក វង្ស សុខា បាន មិនបាន​បោកយកលុយ​ពី​ ឈ្មោះ​ គឹម​ ចាន់​ស្នូ​ ចំនួន​ ១៣​ ម៉ឺន​ដុល្លារ​ ដូចការចោទប្រកាន់ទេ ៉។ ដោយ មាន សំនេរ របស់លោក លោក​ វង្ស​ សុខា យ៉ាងលំអិត ថា ៉៉ ខ្ញំុបាទ សូមធ្វើការ បដេសេដ ទាំងស្រុង ចំពោះ ការសរសេរ ចោទប្រកាន់របស់ឈ្មោះ គីមតាន់ស្នូរ តាមបណ្តាណសង្គម ហ្វេសបុក កាលពីថ្ងៃ ទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០​ ព្រោះវាជាការចោទប្រកាន់ដែល ប្រាស់ចាល ពីការពិត ។ ប្រសិន បើ ខ្ញុំ បាទ ប្រព្រឹត្ត ដូច ការចោទប្រកាន់មែន ខ្ញុំ បាទ ស្នើស្នុំ អោយលោក  គីមតាន់ស្នូរ ចាត់ការ ខ្ញុំ បាទ តាមនិតិ វីធីច្បាប់ ចុះ  ៉៉។ ដូច នេះ សរបញ្ជាក់ យ៉ាងច្បាស់ ថា  លោក​ វង្ស​ សុខា​ ពិត ជា មិន បាន ប្រព្រឹ្ត ដូចការ ចោទ ប្រកាន់ នោះ ទេ នេះ បើតាម ការបក តាមរយះ ផេក លោកពូ ផែង​ វណ្ណះ (Pheng Vannak News) ៕

ប្រភព៖ Pheng Vannak News